Loading Content...

這香港已不是我的地頭

從香港人角度出發真係咁難?

一個香港立法會議員工聯會的陳婉嫻,竟然走出來叫我們大愛包容。

一個香港人的政府,在一場大龍鳳後就派行街紙,然後幫肖友懷搵學校。

我已經不要求我地既議員,我地既政府能做什麼豐功偉業。 作為一個香港人我只要求這班爛人從香港人既角度去諗野。

真係咁難咩?

-梁頌恆 堅尼地城社區主任

 

消息及聲明