Loading Content...

青年新政回應十一酒會宴請

支共國慶,即為港殤。我港淪陷匪區,業已十九載。港人久處殖民治下,本已飽受暴力迫害,自九七後更是喪家亡港,令人悲憤難平。

如斯空前恥辱,創鉅痛深。港共政權大辦酒會,無疑是要以港人之苦為樂。民主自由與共產極權勢不兩立、壁壘分明,舉凡有血氣之士,皆應回絕宴請。青年新政兩位候任立法會議員梁頌恆與游蕙禎,此前已公開明言絕不赴會伴食,拒為暴政曲加粉飾而欺天下。

青年新政謹在此呼籲所有反共同道:勿忘痛苦無告的七百萬同胞,是次酒會必須杯葛,請留待他朝港人當家作主之時,再一同舉杯暢飲。

青年新政
二零一六年九月十七日

消息及聲明